УРОК 4 : Форматиране на текст - 2 част

В HTML  заглавията се задават с маркера <h*>...</h*>. По този начин заглавието автоматично става удебелено и се добавя по един ред над и под текста. Другото предимство на маркера е, че може да се окаже размерът на заглавието - просто до  h записваме цифра от 1 - 6. С най-голям размер е h1 , а с най-малък - h6. Например :

<h1>Заглавие 1</h1>
<h2 align="center">Заглавие 2</h2>
<h3 align="center">Заглавие 3</h3>
<h4 align="center">Заглавие 4</h4>
<h5 align="center">Заглавие 5</h5>
<h6>Заглавие 6</h6>

Ще изглежда така :

Заглавие 1

Заглавие 2

Заглавие 3

Заглавие 4

Заглавие 5

Заглавие 6

Ако искаме на заглавието да се укаже подравняване , тогава включваме и атрибута align, чийто стойности са left (вляво), right (вдясно), center (центрирано).

NB! Забележете, че има определен синтаксис при въвеждане на атрибути - атрибут="стойност" .

Разположението на текст, както и на други елементи, в html се указва с маркерите:

  • <br /> - Единичен маркер, който добавя нов ред(може и празен - трябва запишем толкова пъти <br>, колкото празни редове искаме);

  • <p>...</p> - Добавя параграф като оставя по един ред преди и след маркера.Използва се с атрибута align, чиято стойност тук освен left, right и center може да бъде и justify (подравняване на текста едновременно и вляво и вдясно);

  • <pre>...</pre> - Пуказва текста така, както е написан в редактора - с всички паузи между  букви и думи и оставени празни редове;

  • <nobr>...</nobr> - Пуказва текста, независимо колко е дълъг, на един ред;

  • <div align="стойност">...</div> - Поставя текста (или графиката) в невидима кутийка и я подравнява според зададената стойност;

Преминете към УРОК 5 : Шрифтове =>

Нагоре