УРОК 9 : Какво е URL ?

URL (от Uniform Resource Locator) е иниверсален начин за обозначаване на адреса на даден ресурс в интернет. Бива 2 вида:

  • абсолютен - указва адреса на произволен ресурс в интернет. Използват се за указване на адреса на чужди сайтове. 

  • относителен - указва адреса на ресурс, спрямо текущия файл. Използва се за достъп до ресурси от същия компютър или от същия сайт.

ОТНОСИТЕЛЕН URL

Формата на ОТНОСИТЕЛНИЯ URL адрес се указва по няколка начина в зависимост къде се намира файла :

  • файл от същата директория - указва се с "име.разширение" или с " ./име.разширение". Например - logo.gif или ./logo.gif .

  • файл в под директория - указва се с " под директория/име.разширение" . Например -documenti/snimka.png .

  • файл в по-горна директория - указва се с "../име.разширение" като всяко двуеточие представлява 1 по-горна директория. Например :
url primer

  • произволен файл на същия компютър - указва се с "/директория/под директория/име.разширение". Например - за да посочим адреса на index.html (виж схемата) трябва да въведем /documenti/bobo/index.html

АБСОЛЮТЕН URL

Формата на АБСОЛЮТНИЯ URL адрес се указва по-следния начин :
протокол : //домейн:порт/път/до/файла/ име.разширение
, където :

  • протокол - указва топологията, която се използва за достъп до файла (http, https, ftp, mailto и др.). За повече информация виж в wikipedia.org.

  • домейн - ip адреса на компютъра, на който се намира ресурса.За повече информация виж в wikipedia.org.

  • порт - входна точка на дадения компютър.

  • път/до/файла - указва директорията и под директориите, през които трябва да се премине, за да се стигне до файла.
Преминете към УРОК 10 : Препратки - 1 част =>

Нагоре